नगरपालिकाका इमेलहरु

१.    गाैरीगंगा नगरपालिका    info.gaurigangamun@gmail.com  / info@gaurigangamun.gov.np

२.    नगर प्रमुख    mayor@gaurigangamun.gov.np 

३.    नगर उप-प्रमुख    deputymayor@gaurigangamun.gov.np /

४.    कार्यकारी अधिकृत    cao@gaurigangamun.gov.np

५ .   IT-Officer    ito.gaurigangamun@gmail.com /ito@gaurigangamun.gov.np

६.   लेखा अधिकृत  accountofficer@gaurigangamun.gov.np

७.  इन्जिनियर engineer@gaurigangamun.gov.np