FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ठेक्का नं. GGM/GOODS/NCB/TB/1/078-79; उदासीपुर, चमारीपुर झो.पु. सम्बन्धी सूचना ! !! !!!

ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, ग्राभेल, भरान (माटो) कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी दोस्रो पटक सूचना ।

दस्तावेज: 

ठेक्का नं. GGM/GOODS/NCB/01/2078/79 ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, ग्राभेल, भरान (माटो) कर उठाउने सम्बन्धी सूचना ! !! !!!

Pages